Zitac Solutions AB, ("Zitac Solutions") värnar om din integritet och är mån om att personuppgifter behandlas på ett säkert, korrekt och lagenligt sätt. Zitac Solutions har antagit denna Integritetspolicy i syfte att informera dig om hur vi använder dina personuppgifter. Om du på något vis ska lämna personuppgifter till oss på Zitac Solutions uppmanar vi dig att först läsa igenom denna Integritetspolicy. Denna Integritetspolicy omfattar all vår behandling av personuppgifter, oavsett hur dessa inhämtats.

Policyn har till syfte att informera om hur vi på Zitac Solutions hanterar personuppgifter. Vi vill också upplysa om de rättigheter kring vår hantering av personliga identifierbara uppgifter som GDPR ger. Med personuppgifter menas all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person. Detta kan till exempel vara namn, e-postadress eller telefonnummer. Behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter såsom insamling, bearbetning, lagring och gallring. Ansvarig för hantering av en personuppgift är Zitac Solutions AB, org nr 559152-7170, med adress Gruvgatan 39, 421 30 Västra Frölunda.

 

Dina rättigheter

De registrerade vars personuppgifter behandlas har ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Dessa rättigheter innebär förenklat att de registrerade ska få information om när och hur deras personuppgifter behandlas och ha kontroll över sina egna uppgifter:

 • Rätt till information - den registrerade har rätt att få information när hans eller hennes personuppgifter behandlas. Information om personuppgiftsbehandlingen ska lämnas av den personuppgiftsansvarige både när uppgifterna samlas in och när den registrerade annars begär det.
 • Rätt till rättelse - en registrerad har rätt att be om att få felaktiga uppgifter rättade.
 • Rätt till radering - de registrerade har rätt att be att personuppgifterna som avser hen raderas. Uppgifterna måste raderas i de fall som;

- Uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för.

- Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och denne återkallar samtycket.

- Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och den enskilde motsätter sig att uppgifterna behandlas.

- Om personuppgifterna har behandlats olagligt.

- Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet

- Om uppgifter raderas på den enskildes begäran måste företaget också informera dem som de har lämnat ut uppgifter till om raderingen.

 

 • Rätt till begränsning av behandling - de registrerade har en rätt att höra av sig till Zitac Solution och i vissa fall kräva att behandlingen av personuppgifter begränsas. Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften.
 • Dataportabilitet - rätten till dataportabilitet innebär att den som har lämnat sina personuppgifter har i vissa fall rätt att få ut sina personuppgifter. Data portabilitet gäller bara sådana personuppgifter som den registrerade själv har lämnat.

 

 

 

Användning av personuppgifter, lagligt stöd & lagringstid

Nedan redovisas de ändamål för vilka vi behandlar personuppgifter, vilket lagstöd som finns samt hur länge vi behandlar personuppgifterna.

Syfte

För att kunna genomföra uppdrag, fakturera och utveckla affärsrelationen med existerande kunder.

Behandling

 • Registrering av kontaktpersoner för fakturering
 • Kommunikation via telefon och e-post rörande våra avtalsmässiga och uppdragsmässiga åtaganden
 • Lagring och analys av existerande kunder
 • Genomförande av kvalitetsenkäter

Personuppgifter

 • För- och efternamn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Titel
 • Korrespondens

Laglig grund

 • Fullgöra avtal - Behandlingen är nödvändig för att Zitac Solutions ska kunna fullgöra sitt avtal med kunden enligt överenskommen uppdragsbeskrivning.
 • Nationella bokföringsregler

Lagringstid

Uppgifterna sparas så länge affärsrelationen kvarstår och därefter enligt nationella bokföringsregler

 

Kontakter hos potentiell kund

För att kunna skapa affärsrelationer med nya kunder

Behandling

 • Insamling av kontaktuppgifter via kundmöten, nätverksträffar eller andra möten.
 • Registrering av kontaktuppgifter i interna system i säljsyfte
 • Kommunikation via telefon och e-post rörande Zitac Solutions tjänster

Personuppgifter

 • För- och efternamn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Titel
 • Korrespondens Laglig grund
 • Berättigat intresse - Behandlingen är nödvändig för att Zitac Solutions möjlighet att skapa nya affärsmöjligheter och affärsrelationer

Lagringstid

Uppgifterna sparas till dess att de inte behövs för ovan nämnda syfte eller i de fall som det inte skapats en affär mellan kontaktpersonen bolag och Zitac Solutions inom 12 månader från att relationen upphört, alternativt att en kontaktperson gör invändning mot behandlingen

 

Vid Rekrytering

För att kunna hantera en ansökan om jobb oavsett om det är en spontanansökan eller för utlyst tjänst.

Behandling

 • Registrering och hantering av ansökan
 • Anställningsintervju
 • Referenstagning
 • Tester

Personuppgifter

 • För- och efternamn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Titel • Korrespondens
 • Uppgifter i CV

Laglig grund

 • Berättigat intresse - Behandlingen är nödvändig för möjlighet att hantera ansökningar. Zitac Solutions avråder från att sökande skickar in uppgifter om fackligt medlemskap, sexuell läggning mm. som enligt GDPR är att anses som särskilda kategorier av personuppgifter.

Lagringstid

Personuppgifterna sparas i upp till 24 månader efter avslutad rekryteringsprocess, oavsett om ansökan leder till en anställning eller inte, för att under den tiden kunna utreda eventuella misstankar om diskriminering.

Kontakter hos samarbetspartners

Behandlingen genomförs för att kunna utveckla bolaget genom affärsutveckling och försäljning.

Behandling

 • Registrering av kontaktpersoner hos samarbetspartner för att kunna genomföra gemensamma uppdrag
 • Kommunikation via telefon och e-post rörande våra avtalsmässiga och uppdragsmässiga åtaganden
 • Avtal med samarbetspartner

Personuppgifter

 • För- och efternamn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Titel
 • Korrespondens

Laglig grund

 • Fullgöra avtal - Behandlingen är nödvändig för att Zitac Solutions ska kunna utveckla bolaget genom affärsutveckling eller försäljning

Lagringstid

Personuppgifter behandlas från att diskussion om samarbete startas och sparas 3 år efter avslutad samarbetsrelation

 

Utbildningar seminarier mm.

Behandlingen genomförs för att kunna genomföra event, seminarier och utbildningar.

Behandling

 • Ta emot anmälan till ett event, seminarium eller utbildning
 • Inbjudningar till seminarier, event och utbildningar Personuppgifter
 • För- och efternamn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Titel
 • Ev. specialkost

Laglig grund

 • Berättigat intresse - Behandlingen är nödvändig för Zitac Consultings möjlighet att skapa nya affärsmöjligheter och affärsrelationer

Lagringstid

Personuppgifter lagras från anmälning till efter genomförd utvärdering. Därefter raderas personuppgifterna snarast

Kameraövervakning

Finns för att förhindra inbrott och stöld. Övriga åtgärder för att förhindra inbrott och stöld har inte räckt till och kräver därför denna åtgärd.

Behandling

 • Materialet är bara för genomgång efter lokalen är larmad, eventuell bekräftad inbrott/stöld. I övrigt sker ingen åtkomst.

Personuppgifter

 • Inga

Laglig grund

Berättigat intresse - Den rättsliga grunden är att vi har gjort en intresseavvägning. Innan vi beslutat om kamerabevakningen har vi vägt behov och intressen av att bevaka mot det intrång i människors personliga integritet som kamerabevakningen innebär. Platsen har varit brottsutsatt och därför ser vi att det finns ett berättigat intresse för att förebygga brott och skadegörelse Lagringstid Uppgifter lagras i 24 timmar

 

Personuppgiftsbiträden

Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar personuppgifter för Zitac Consultings räkning och enligt våra instruktioner. Zitac Solutions har personuppgiftsbiträden inom:

 • Ekonomitjänster, lönehantering och fakturering
 • Hantering av försäljningsaktiviteter
 • Revisorer

Zitac Solutions delar personuppgifter för registrerade med personuppgiftsbiträden i vissa omständigheter och då förenat med de ändamål och legal bas som anges i denna integritetspolicy. Med alla personuppgiftsbiträden finns det skriftliga avtal som reglerar hur personuppgiftsbiträdet ska hantera personuppgifterna vi förser dem med. I vissa fall kan vi också bli skyldiga att rapportera registrerades personuppgifter till myndighet såsom vi misstanke om brott.

 

Skydd av dina personuppgifter & klagomål

Uppgifterna Zitac Solutions behandlar sker på ett sätt som säkerställer lämplig säkerhet för personuppgifterna, inbegripet skydd mot obehörig eller otillåten behandling och mot förlust, förstöring eller skada genom olyckshändelse, med användning av lämpliga tekniska eller organisatoriska åtgärder (integritet och konfidentialitet).

Zitac Solutions har gjort analysen att på grund av begränsad behandling av personuppgifter ska bolaget applicera säkerhetslösningar som ska anses vara branschstandard så som; kryptering, uppdaterade brandväggar, installerade virusprogram etc.

Datainspektionen är granskande myndighet rörande frågor av personuppgiftskaraktär. Om du som registrerad menar att vi behandlar dina personuppgifter på ett enligt lagen felaktigt sätt så vill vi självfallet att du vänder dig till oss på info@zitacsolutions.se men du har också möjligheten att vända dig direkt till Datainspektionen med ett klagomål.